BIP
1 Pułk Saperów imienia Tadeusza Kościuszki
Biuletyn Informacji Publicznej

STRONA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ (BIP)
1. PUŁKU SAPERÓW im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
 
 

Biuletyn Informacji Publicznej 1. Pułku Saperów jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej.
 

Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:
• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej;
• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;
• Decyzja Nr 449/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2007 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej resortu obrony narodowej;
• Decyzja nr 108 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej.

 

 

 


 

 

1 Pułk Saperów jest jednostką wojsk inżynieryjnych podporządkowaną Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Pułk posiada w swojej strukturze pododdziały zróżnicowane pod względem przeznaczenia i specjalności. Jednym z głównych zadań codziennej działalności szkoleniowej jest utrzymywanie w ciągłej gotowości pododdziałów do realizacji zadań wsparcia inżynieryjnego na współczesnym polu walki. Ponadto Pułk utrzymuje w ciągłej gotowości siły i środki przewidziane do użycia w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych (np. powodzi, wiatrołomów, zatorów lodowych itp.). Od 1. stycznia 2015 roku utrzymuje w gotowości do użycia Wojskową Jednostkę Odbudowy.

 

Podstawą funkcjonowania 1. Pułku Saperów jest rozkaz Nr PF-16/Org. Dowódcy Wojsk Lądowych z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian organizacyjno – etatowych w jednostkach inżynieryjnych Wojsk Lądowych.

 

1 Pułk Saperów swoje funkcjonowanie rozpoczął z dniem 1. stycznia 2012 r. po przeformowaniu z 1. Brzeskiej Brygady Saperów im. Tadeusza Kościuszki.

 

  

 


 

Skargi i Wnioski

Dowódca 1. Pułku Saperów przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek* w godzinach od 15.00 do 17.00 w innych terminach po uprzednim uzgodnieniu z nieetatowym inspektorem ds. skarg i wniosków - mjr Błażejem LENARTEM (tel. 261 63 72 50).
*w przypadku, gdy jest dniem wolnym od pracy, w dniu po nim następującym.

 

  


 

 

Udostępnianie informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) należy przesłać na adres e-mail: 1psap.rzecznik@ron.mil.pl - wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Udostępnienie informacji publicznej odbywa się w terminie ustawowym (Ustawa o dostępie do informacji publicznej). Jednocześnie informujemy, że udostępnianie w trybie wnioskowym i bez wnioskowym nie podlegają informacje powszechnie dostępne (np. publikowane na stronie internetowej 1. Pułku Saperów pod adresem www.1psap.wp.mil.pl, a także na stronach internetowych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej na podstawie regulaminu organizacyjnego MON). W ramach udostępniania informacji publicznej nie będą udzielane porady prawne.

 

Ponadto informujemy, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.) informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

 

 

wzór wniosku

 

 

 


 

 

 

Informacje o podmiocie:

Nazwa: 1 Pułk Saperów im. Tadeusza Kościuszki

Adres: ul. gen. Sikorskiego 6, 49-300 Brzeg
Telefon: 261 63 72 89
Fax: 261 63 72 82
e-mail: 1psap.rzecznik@ron.mil.pl

Strona internetowa: www.1psap.wp.mil.pl

 

 

  


 

 

 

 

Zgodnie z art. 23b ust. 2 pkt. 1 ustawy z dn. 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 r., nr 204, poz. 1195) Ministerstwo Obrony Narodowej określa warunki ponownego wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, polegające na obowiązku podawania źródła pochodzenia informacji oraz czasu jej wytworzenia i pozyskania. Ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na stronie BIP 1. Pułku Saperów jest bezpłatne. Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w BIP 1. Pułku Saperów udostępniane są na wniosek. W przypadku ich ponownego wykorzystania ewentualne warunki określone zostaną indywidualnie. Wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej został określony w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94).
 

wzór wniosku

 

 


 

 

Redaktor BIP

por. Krzysztof KRAWCZYK
nieetatowy rzecznik prasowy
Adres: ul. gen. Sikorskiego 6, 49-300 Brzeg
tel.
e-mail: 1psap.rzecznik@ron.mil.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych