BIP
1 Pułk Saperów imienia Tadeusza Kościuszki
WOJSKOWA ASYSTA HONOROWA

ZASADY KIEROWANIA WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ

 

Uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej organizowane są na podstawie "Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"
stanowiącego załącznik do decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej 
z dn. 30 września 2014 r. (poz. 317)

 

Garnizon Brzeg swoim zasięgiem terytorialnym i odpowiedzialnością kompetencją dowódcy garnizonu obejmuje powiaty: brzeski i namysłowski. Siedzibą dowódcy garnizonu Brzeg jest m. Brzeg.

 

Wojskową asystę honorową może stanowić:

·         kompania honorowa,

·         pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego,

·         orkiestra wojskowa (trębacz, werblista),

·         poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, buńczuka, trąbki),

·         posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni).

 

Ponadto w uroczystościach mogą wziąć udział żołnierze stanowiący szpaler reprezentacyjny (z bronią lub bez broni), żołnierze do składania wieńców i wiązanek, żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń oraz żołnierze do posługi liturgicznej.

Jeżeli w uroczystościach bierze udział orkiestra inna niż wojskowa (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej. 

 

Wojskową asystę honorową w uroczystości pogrzebowej może stanowić:

·         kompania honorowa (pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub pododdział bez pocztu sztandarowego),

·         żołnierze wyznaczeni na posterunek honorowy,

·         żołnierze do niesienia poduszek z odznakami orderów i odznaczeń,

·         żołnierze do niesienia wieńców i wiązanek,

·         żołnierze do posługi liturgicznej,

·         orkiestra wojskowa (trębacz i werblista).

 

Jeżeli w uroczystościach bierze udział orkiestra inna niż wojskowa (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej. 

 

Wojskową asystę honorową do udziału w uroczystości pogrzebowej ustal
a w swoim rozkazie dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości, mając na uwadze posiadane możliwości oraz siły i środki będące
 w jego dyspozycji w miarę posiadanych możliwości.

 

Podejmując decyzję, o wystawieniu wojskowej asysty honorowej dowódca garnizonu może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych. 

 

Wnioski dotyczące wystawienia Wojskowej Asysty Honorowej do udziału
 w uroczystościach pogrzebowych lub uświetnieniu innych uroczystości o charakterze patriotyczno – religijnym nie ujętych w Planie działań promocyjnych JW. 2697 na rok, kierować należy według wzoru określonego w Ceremoniale Wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej należy na adres:

 

Dowódca Garnizonu Brzeg

ul. Sikorskiego 6

49-300 Brzeg

 

Dokumentami niezbędnymi do przydzielenia wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej są:

 

·         wypełniony wniosek o przydzielenie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej,

·         dokumenty uzasadniające uprawnienia do organizacji pochówku
 z wojskową asystą honorową /np. legitymacja żołnierza zawodowego, legitymacja emeryta wojskowego itp./,

·         w przypadku żołnierzy zawodowych przebieg służby zmarłego.

 

Przed złożeniem wniosku o udział wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej i ustaleniem terminu uroczystości jej organizator w pierwszej kolejności powinien skontaktować się z Sekcją Wychowawczą 1 psap odpowiedzialną za koordynację w/w działań w garnizonie Brzeg: tel. 261 637  250.

 

W przypadku zamiaru organizacji uroczystości z udziałem orkiestry wojskowej, organizator takowej osobiście zwraca się z wnioskiem o przydzielenie orkiestry do Dowódcy Garnizonu Warszawa na adres:

 

Dowództwo Garnizonu Warszawa

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4

00 – 909 Warszawa

Fax. 261 873 259

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych